Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


 
CELF-4-NL | Clinical Evaluation of Language Fundamentals – 4e editie

CELF-4-NL | Clinical Evaluation of Language Fundamentals – 4e editie

Nederlandse bewerking: W.Kort, M.Schittekatte & E. Compaan

• Breed leeftijdbereik: 5-18 jaar
• Compleet onderzoek van de taalvaardigheid
• Genormeerd voor Nederland en Vlaanderen

Doel
CELF-4-NL is een individueel af te nemen test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.

Doelgroep
De test is geschikt voor kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18 jaar.

Beschrijving

CELF-4-NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering van vier niveaus om te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen.

Niveau 1 – Is er een taalprobleem? U neemt eerst de vier meest discriminerende subtests, de kerntests, af om de zogeheten Kernscore te verkrijgen. Op deze manier kunt u snel en betrouwbaar vaststellen of er sprake is van een taalprobleem.

Niveau 2 – Op welk gebied heeft dit kind een taalprobleem? U kunt de aard van het taalprobleem nader onderzoeken door aanvullende subtests af te nemen. CELF-4-NL geeft standaard scores voor prestaties op verschillende deelgebieden: de Receptieve Taal Index, Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index, Taalvorm Index en Werkgeheugen Index.

Niveau 3 – Zijn er mogelijk ook problemen op andere gebieden? Op dit niveau onderzoekt u een mogelijk verband tussen taalprobleem en onderliggende (clinische) problematiek. met subtests als: Fonologisch bewustzijn, Snel Benoemen, Cijfers Herhalen, Reeksen opsommen, en Woordassociaties.

Niveau 4 – CELF-4-NL bevat verder twee niet-genormeerde vragenlijsten: De vragenlijst Pragmatiek en de Observatieschaal, die de leerkracht of therapeut behulpzaam kunnen zijn bij de observatie en beoordeling van de communicatieve en sociale vaardigheden van het kind in de klas. 

De CELF-4-NL bestaat uit 16 subtests en 2 vragenlijsten:
1.
  Begrippen en Aanwijzingen Volgen
2. Woordstructuur
3. Zinnen Herhalen
4. Zinnen Formuleren
5. Woordcategorieën
6. Zinnen Begrijpen
7. Actieve Woordenschat
8. Definities van Woorden
9. Tekstbegrip
10. Zinnen Samenstellen
11. Semantische Relaties
12. Fonologisch Bewustzijn
13. Woordassociaties
14. Cijfers Herhalen
15. Reeksen Opsommen
16. Snel Benoemen
17. Pragmatieklijst
18. Observatieschaal

Normering
De test wordt individueel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethode.

Afname omschrijving
De normering is gebaseerd op een steekproef onder 1560 kinderen verdeeld over 13 leeftijdsgroepen, onder zowel de Vlaamse als Nederlandse populatie. Gezien het karakter van de test zijn allochtone kinderen en kinderen uit het speciaal onderwijs nadrukkelijk meegenomen in de steekproef. Daarnaast zijn ook extra gegevens verzameld uit bijzondere groepen: allochtone kinderen, kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis, kinderen met gehoorproblemen, dyslectische kinderen, kinderen met autisme-spectrum stoornissen.

Scoring
Kernscore en verschillende Standaardscores, Criteriumscores, Percentielen en leeftijdsequivalenten.

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019