Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


CITO scores eindtoets basisschool

Resultaten

Op de toets kan een score van 501 tot 550 worden behaald. Deze ietwat vreemde schaal is gekozen om de indruk weg te nemen dat het om een examen of een IQ-test zou gaan. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven over het best passende type vervolgonderwijs. Dit door de scores van het kind te vergelijken met de scores in het verleden behaald door leerlingen in verschillende brugklastypen.

Bijvoorbeeld een kind dat een (standaard)score van 536 haalt, zal in een beroepsgerichte leerweg 99% leerlingen tegenkomen die hetzelfde of lager hebben gescoord dan hij of zij en 1% met een hogere score. In de categorie gemengd theoretische leerweg/havo is de verhouding dan 54% met hetzelfde of een lagere score tegen 46% met een hoger score. Op het vwo zal 99% van de medeleerlingen betere resultaten behaald hebben. Hieruit kan worden afgeleid dat het vmbo een goede keuze is en dat ook het havo te proberen valt. Plaatsing in een vmbo/havo-brugklas ligt dan voor de hand. Als een kind 536 haalt bij een rapport vol achten en negens, zal een vwo-advies toch eerder voor de hand liggen.

De kans is echter groter dat een leerling met een lagere Citoscore meer problemen bij de opleiding ondervindt. In de praktijk willen de meeste scholen graag nieuwe leerlingen waardoor zij gevoelig zijn voor argumenten die suggereren dat de scholier toch voor het desbetreffende onderwijstype geschikt is. Weinig scholen hanteren de indicatienormen dan ook als een absoluut selectiecriterium. Het Cito zegt zelf: "De toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. Leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs." De Cito Eindtoets zegt echter niet hoe groot de kans op succes echt is, terwijl het aannemelijk is dat het Cito dat op grond van ervaringscijfers wel weet.

Advies

Bij een bepaald resultaat hoort een bepaald (ruw) advies;

*      501 - 522 - Basisberoepsgerichte leerweg

*      522 - 527 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

*      524 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg

*      528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)

*      530 - 535 - Gemengde/ theoretische leerweg

*      533 - 536 - Gemengde/theoretische leerweg en havo

*      538 - 541 - havo

*      538 - 545 - havo/vwo brugklas

*      545 - 550 - vwo (Atheneum / Gymnasium / Tweetalig onderwijs / Tvwo)

Als het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito Eindtoets niet overeenkomen, kan een alternatieve test worden afgenomen (b.v. de WISC III). Voor de zwak-scorenden kan nader onderzoek geadviseerd worden in functie van een eventuele vervolgopleiding in het speciaal onderwijs.

Doel

De toets is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. Ook het advies van de basisschool, de mening van de leerling, de ouders en de ontvangende school zijn van belang. De Citotoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Een leerling wordt gedurende de gehele basisschool gevolgd, waardoor al bekend is wat de mogelijkheden zijn van de leerling. Ook spelen de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen een rol bij het bepalen van het meest geschikte vervolgonderwijs. Vaak wordt de gemiddelde score vaak gezien word als een indicatie van "hoe goed een school het doet".

Amsterdam

In Amsterdam is het openbaar onderwijs door de gemeente verplicht de Cito Eindtoets Basisonderwijs af te nemen, ondanks de kritiek dat een kind via de toets in korte tijd op slechts een paar gebieden een score produceert waaraan veel waarde wordt gehecht. Veel Amsterdamse scholen met veel allochtone leerlingen moesten echt overgehaald worden. Nog steeds proberen scholen hun gemiddelde score te verhogen door niet alle leerlingen aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs deel te laten nemen. In Amsterdam doet gemiddeld een kwart van de leerlingen niet mee en dit percentage neemt jaarlijks toe. Reden daarvoor is dat ook zonder toets al bekend is dat deze leerlingen te laag zouden scoren. Dit worden lwoo-leerlingen. Een lage score haalt het gemiddelde van de school naar beneden en men denkt dat een lage score demotiverend werkt. Deelnamecijfers en gemiddelde scores worden niet door de onderwijsinspectie gerapporteerd. Redenen voor een lage score kunnen zijn: een te laag IQ, emotionele en gedragproblemen, taalachterstanden en slecht onderwijs. In Geuzenveld deed in 2005 35% van de leerlingen niet mee. Op sommige scholen doet zelfs 50% niet mee.

Vergelijking van scholen

De uitslag van de Eindtoets Basisonderwijs wordt gepubliceerd en kan gebruikt worden om scholen met elkaar te vergelijken. Een hoge gemiddelde score voor een school kan verschillende oorzaken hebben:

*      De school geeft goed onderwijs en haalt het beste uit ieder kind;

*      De leerlingen hebben in aanleg veel potentie;

*      De leerlingen worden in hun omgeving extra geprikkeld zodat ze zich ontwikkelen;

*      De school neemt bij zwakke leerlingen de toets niet af;

*      Er zijn leerlingen in lagere groepen blijven zitten, zodat ze langer basisonderwijs hebben gehad;

*      De school bereidt leerlingen beter voor op de toets.

De gemiddelde score van een school moet dus kritisch en genuanceerd worden bekeken. Concurrentie tussen (parallel)klassen en scholen kan hier meespelen en ertoe leiden dat sommige leraren in groep 8 hun leerlingen oude CITO-toetsen laten maken om ze voor te bereiden.

Kritiek

Er is ook kritiek op de Cito-eindtoets:

*      De toets bevat teveel contextuele opgaven;

*      Zoals elke toets is het een momentopname;

*      De leerling wordt gedurende de gehele acht jaar op de basisschool reeds gevolgd, de uitslag is dus voorspelbaar;

*      Er wordt teveel waarde aan de toets gehecht waardoor de kinderen teveel onder druk gezet worden. Bovendien zou het ertoe leiden dat de toetsresultaten als een bindend schooladvies zouden worden beschouwd, iets wat de toets niet beoogt;

*      De toets meet niet het hele kind maar slechts de cognitie;

*      De toets is talig, waardoor er een onbetrouwbare score is bij dyslectische kinderen en kinderen met een andere moedertaal;

*      De toets is ongeschikt voor kinderen met een laag IQ of gedrags- en leerstoornissen.

KNAW-rapport

In 2009 presenteerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen het rapport Rekenonderwijs op de basisschool'. Analyse en sleutels tot verbetering. Cito dient zijn toetsen zodanig in te richten dat er een balans is tussen opgaven met en zonder context, tussen inzicht en vaardigheid. In zowel het basis- als het vervolgonderwijs is het niet gewenst dat een bepaalde vaardigheid is gekoppeld aan één context.[1]

Alternatieven

Er zijn naast de Citotoets meerdere toetsen die gebruikt kunnen worden als eindtoets voor het basisonderwijs:

*      DLE-LVS, waarbij het DLE gebruikt wordt voor het advies voor het meest passende voortgezet onderwijs.

*      Drempelonderzoek, didactische plaatsbepaling voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

*      Drempeltest, geeft een schooladvies op basis van DLE-scores voor de verschillende onderwijsleergebieden.

*      Nederlandse Differentiatie Testserie, een intelligentietest voor 11 tot 15-jarige leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing in het vmbo. (NDT)

*      Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. (NIO)

*      Afname WISC III intelligentietest

 HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019