Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


HOME (www.orthopedagogiek.com)
 
Hieronder een selectie van een aantal definities over dyslexie. Dyslexie is niet eenduidig omschreven. De Gezondheidsraad heeft een aantal criteria opgesteld die nodig zijn voor het verkrijgen van een dyslexieverklaring. Dyslexieverklaringen welke zijn opgesteld in het z.g. alternatieve circuit voldoen niet aan deze criteria en geven geen recht op extra schoolfaciliteiten.
 
Definitie volgens Ruijssenaars (zie: PD 220 Dyslexie, ACCO ISBN 90-334-2189-5)
Dyslexie is het niet kunnen (leren) lezen en spellen, ondanks een normale intelligentie, voldoende inspanning op school en het feit dat het kind op school en thuis evenveel aandacht krijgt dan andere kinderen.
 
Definitie volgens Merkelbach 
(zie: kinderen met leer- en gedragsstoornissen, Verse Hoeven, ISBN 90-9012213-3)
Dyslexie wordt gezien als een leerstoornis op het gebied van lezen, spelling en/of taal bij een normale intelligentie, zonder dat culturele-, sociaal emotionele-, zintuiglijke problemen of gebrekkig onderwijs als oorzaak kunnen worden aangemerkt.
 
Definitie volgens Temmink, neuroloog (zie: kinderen met leer- en gedragsstoornissen, Verse Hoeven, ISBN 90-9012213-3)
Van dyslexie spreekt men, wanneer een kind geheel tegen de verwachtingen in moeite heeft met leren lezen en/of spellen. Men spreekt van een leerstoornis, wanneer processen op het gebied van het leren en de spelling zich niet adequaat ontwikkelen, terwijl de leerbaarheid als voldoende kan worden verondersteld en er geen belemmeringen zijn t.g.v. fysiologische stoornissen op het gebied van de visus (gezichtsvermogen) en op auditieve informatie verwerking of neurologische beschadiging aantoonbaar is.
 
Definitie volgens Dumont (zie: Leerstoornissen dl 1, 2 en 3, Lemniscaat Rotterdam)
Dyslexie is een verbale leerstoornis die afgegrensd wordt door 7 criteria en nader precisering gebeurt bij de subtype indeling.
 
Specificiteitcriterium:    
dyslexie betreft een achterstand in lezen en spellen, ten gevolge van een stoornis in het recodering mechanisme
  • Normaliteitcriterium:    
dyslexie veronderstelt een tenminste normaal gemiddelde intelligentie
  • Discrepantiecriterium:  
dyslexie betekent: een onverwacht groot verschil tussen verwachtingen met 
betrekking tot en prestaties op het gebied van lezen en spellen
  • Exclusiviteitcriterium:   
dyslexie is een op zichzelf staande handicap, verschillend van en niet te 
herleiden tot andere handicaps
  • Taalontwikkelingscriterium:    
dyslexie vindt zijn oorsprong in een vertraagde, gebrekkige, of verstoorde 
taalontwikkeling  
  • Criterium: disharmonisch intelligentieprofiel
dyslexie berust op een ongelijkheid in begaafdheid tussen visuo- spatiele 
capaciteiten en auditief-temporele capaciteiten
  • Oorzakelijkheidcriterium:         
dyslexie ontstaat op grond van familiale erfelijkheid
Definitie volgens de Koning (PRAVOO)
Dyslexie is een subgroepbepaalde, blijvend ernstige, neurologisch gefundeerde stoornis die zich manifesteert in problemen bij het lezen t.a.v. het technisch lezen en/of het leesbegrip, waarbij er geen sprake is van enigerlei verwaarlozing
De centrale kernwoorden in deze definitie zijn:
         subgroepbepaald
         blijvend ernstig
         neurologisch gefundeerd
         technisch lezen en/of het leesbe grip
         verwaarlozing.
neurologisch gefundeerd 
Dyslexie is een neurologische term en dat betekent dan ook per definitie dat het een neurologische aandoening is, nl., dat het gaat om lees problemen die veroorzaakt worden door neurologisch disfunctioneren.
subgroepbepaald
Subgroepbepaald wil zeggen dat het label dyslexie gehanteerd moet worden gerelateerd aan bepaalde subgroepen. 
Dat betekent dat Luc Koning er vanuit gaat dat er ook in het MLK-onderwijs kinderen met dyslexie voor kunnen komen. Binnen die populatie zijn er ook kinderen die relatief aanzienlijk slechter lezen en het basiscurriculum niet kunnen volgen. Ook in de categorie spraakgebrekkigen zijn er kinderen die relatief slechter lezen, dan men van die kinderen verwacht. Leesproblemen- of vertragingen kunnen niet altijd verklaard worden vanuit zwakbegaafdheid of spraakproblemen.
Kort samengevat betekent dit, dat vanuit aanleg, en/of de impuls van testeron en/of toevallige speling van de natuur er sprake is van een inadequate samenstelling van de hersenen. Die samenstelling van de hersenen veroorzaakt allerlei vormen van leesstoornissen. 
Luc Koning gaat uit van het uitgangspunt dat dyslexie een interne, biologische oorzaak heeft (zie: Dumont) Hij vraagt zich af of er sprake is van een vertraging in de hersenontwikkeling of een neurologisch defect of een combinatie van beide. In het laatste geval wordt er vanuit gegaan dat de hersenontwikkeling zo inadequaat verloopt, dat er een hersensamenstelling tot stand komt die leidt tot ernstige leesproblemen.
  • Milieufactoren
milieufactoren verklaren het optreden van dyslexie niet volledig onderzoeken naar omgevingsfacto ren duiden er tenminste niet op dat zij een factor van betekenis zijn. 
  • Blijvend ernstig
Er is pas sprake van dyslexie als het gaat om blijvend ernstige leesproblemen. Dat betekent, dat duidelijk moet zijn wat men onder ernstig verstaat. Als criteria komt men tegen:
o        een jaar of meer achter (Luc Koning)
o        twee jaar of meer achter
o        een standaarddeviatie onder het gemiddelde (v/d/ Bos 1992; 5)
o        twee standaarddeviaties onder het gemiddelde (v/d Bos 1991; 36) Over wat men ernstig vindt zijn er dus nogal wat verschillende meningen.
 
Goede bruikbare aanbevolen methode!
Meer informatie over de "Pravoo" kunt u vinden op: http://www.pravoo.com/
 
Dyslexie volgens de Haan (De methode is omstreden)
Dyslexie is puur een taalprobleem, dat op een eenvoudige wijze verholpen kan worden. 10-15% heeft last van dyslexie. Dyslexie wordt niet veroorzaakt door innerlijke factoren, waarop de nadruk valt:
o        Een verlate taal- spraakontwikkeling
o        Fonologisch tekort
o        Een oogafwijking
o        Een hoorprobleem
o        Een slecht functioneren van linker- en rechterhelft.
o        Een slechte motoriek
Ze vindt haar oorzaak in hiaten in de onbewuste regelgeving, die in stand gehouden wordt door een falende didactiek. Daardoor wordt het kort termijn geheugen zodanig belast, dat er van leren niets terecht komt.
 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019