Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Drempelonderzoek

Door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zetten de onderzochte leerlingen zichzelf per onderdeel in een rij. De behaalde scores worden uitgedrukt in didactische leeftijdsequivalenten (dle) en op deze wijze vergeleken met scores van basisschoolleerlingen in de groepen vijf tot en met acht.
Met behulp van een
plaatsbepalingsformulier worden de individuele scores van leerlingen vergeleken met scores van havo/vwo-leerlingen, praktijkschoolleerlingen en leerlingen in de vmbo-leerwegen; gemengd-theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht, wel of niet met leerwegondersteuning. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald in een plaatsingsadvies op basis van een "veilige" plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Vanaf augustus 2006 wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de leerwegen havo en vwo. De toets is zo voor alle schoolverlaters bruikbaar.  De test richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling. 

Gebruik in het basisonderwijs.

Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt naast of in plaats van de CITO Eindtoets Basisonderwijs. In enkele regio’s wordt het onderzoek al in de maanden september en oktober door leerlingen in groep acht gemaakt. Het zwaartepunt van de afname ligt tussen herfstvakantie en Kerst. 678 adviseert om voor de Kerst het Drempelonderzoek af te nemen en daarna alleen leerlingen die een advies gemengd-theoretisch of hoger krijgen aan te melden voor de Cito Eindtoets.

Gebruik in het voortgezet onderwijs

Het Drempelonderzoek wordt gebruikt door scholen voor voortgezet onderwijs in de maanden voor de zomervakantie om aangemelde leerlingen vanuit het basisonderwijs zorgvuldiger te kunnen plaatsen. Er zijn ook scholen die in de maanden september tot november de prestaties van de binnengestroomde eersteklassers via het Drempelonderzoek in kaart brengen 

RVC

Het Drempelonderzoek 678, 4e versie 2006, staat op de lijst van preferente toetsen die gebruikt kunnen worden bij aanmelding van leerlingen voor een beschikking leerwegondersteuning of praktijkonderwijs bij een Regionale Verwijzings commissie voortgezet onderwijs. 

Ontstaan

Het Drempelonderzoek is vanaf 1985 ontstaan uit de verwijzingssystematiek van een school voor speciaal voortgezet onderwijs (svo-lom). In 1994 is dit onderzoek geschikt gemaakt voor afname bij grotere groepen leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In de jaren 1997 tot en met 2006 zijn de toetsen geheel vernieuwd; de taalonderdelen in samenwerking met Cor Aarnoutse, hoogleraar Nederlands vakgroep onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen. De toetsen zijn landelijk genormeerd.

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019