Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

IQ-index

 


Intelligentie testen.

Wanneer is het zinvol om uw kind op intelligentie te laten testen?

Als er een groot verschil is tussen wat het kind in de thuissituatie laat zien in vergelijking met de schoolsituatie.

M.a.w. voor uw gevoel presteert het kind beneden zijn/haar niveau.

Momenteel worden WISC III 2002 NL, RAKIT, WPPSI III, WAIS III en de SON-R gebruikt voor individueel diagnostisch onderzoek.
De testen geven een goed en uitgebreid beeld van de capaciteiten van het kind.
De SON is een zeer goede intelligentietest, maar is niet aan te bevelen als het te testen kind de Nederlandse taal goed beheerst. Het is een non-verbale test en zegt dus niets over de verbale capaciteiten van het te testen kind.
Opm: De verbale capaciteiten zijn goede voorspellers van hoe het kind op de school uiteindelijk zal functioneren.
(Bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is dan ook het resultaat van begrijpend lezen van belang!)
Voor zeer jonge kinderen, tussen de 4 en 7 jaar) nemen we de RAKIT.
 
1. WISC III 2002 INTELLIGENTIETEST (De wisc RN is verouderd en is komen te vervallen)

Omdat kinderen met PDD-NOS de kans lopen om op school wat achter te blijven met hun prestaties, wordt vaak aangeboden om hen een intelligentietest af te (laten) nemen. Op zichzelf natuurlijk geen enkel probleem. Maar deze kinderen laten zich echter lastig testen omdat ze soms gewoon geen zin hebben of omdat de test te lang duurt om het hoge niveau van concentratie, dat daarbij hoort, vast te houden. De uitkomst dient dus altijd met enige argwaan bekeken te worden.

Om ouders toch een indruk te geven van zo'n intelligentietest bespreken wij hier de meest gebruikte, de WISC III 2002 test. Deze test meet het algemene intelligentieniveau.

Maar wat is nu eigenlijk intelligentie?

Een werkbare definitie van intelligentie kan zijn: het vermogen om relaties (tussen personen en/of zaken) te begrijpen, om (na) te denken, om problemen op te lossen, en om je aan te passen aan nieuwe situaties.

WISC III 2002 test (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised for the Netherlands) is een vervolg op de WISC RN en stamt uit 2002 en wordt gebruikt om de intelligentie te testen van kinderen tussen de 6 en 16 jaar.

Een IQ van rond de 100 wordt als gemiddeld gezien. De helft van de Nederlanders hebben een IQ dat ligt tussen de 90 en de 110. De rest zit daar boven of beneden.

Hoogbegaafd meer dan 130
Begaafd 121-130
Bovengemiddeld 111-120
Gemiddeld 90-110
Beneden gemiddeld 80- 89
Laag begaafd- Moeilijk lerend
70- 79
Lichte verstandelijke beperking
(licht zwakzinnig)
50-69
Matige verstandelijke beperking
(matig zwakzinnig)
35-49
Ernstig verstandelijke beperking
(Ernstig zwakzinnig)
20-34
Diep zwakzinnig/diepe verstandelijke beperking <20

Het IQ is samengesteld uit twee onderdelen: het verbale IQ en het performale IQ. Het verbale IQ bestaat uit de taalvaardigheden. Het performale IQ meet de ruimtelijke vaardigheden.

Met een intelligentietest kan niet worden vastgesteld of iemand PDD-NOS, dyslexie, ADHD, of een andere ontwikkelings-, gedrags- of leerstoornis heeft. Wel geeft het een indicatie over de mogelijkheid van het voorkomen van dyslexie, faalangst, etc.

De WISC-RN / WISC III 2002 test is opgebouwd uit 12 verschillende subtests. Deze subtests bestaan uit verschillende vragen en opdrachten. Het begin van de subtest is steeds eenvoudig, maar wordt steeds moeilijker naarmate de test vordert.

De psycholoog, die de test afneemt, legt elke nieuwe subtest met een voorbeeld uit. Daarna is het kind aan de beurt. Er wordt gestopt met iedere subtest wanneer de vragen of de opdrachten te moeilijk worden. Dus: als het kind een aantal vragen achter elkaar onjuist beantwoord heeft.

De subtests van de WISC-RN / WISC III 2002.
 
Subtest 1: Informatie

Dit onderdeel bestaat uit vragen naar algemene kennis. Veelal feiten of informatie die het kind in zijn omgeving heeft opgedaan. Deze subtest zegt iets over de algemene ontwikkeling van het kind.
 
Subtest 2: Onvolledige tekeningen

Dit zijn tekeningen waaraan iets ontbreekt. Het kind moet zeggen of aanwijzen wat ontbreekt. Deze subtest zegt iets over de waarneming. Kijkt het kind slechts globaal of ook naar details.
 
Subtest 3: Overeenkomsten

De tester laat een aantal woordparen horen. Het kind moet telkens de overeenkomst aangeven tussen de twee woorden. Deze subtest zegt iets over het logisch redeneren.
 
Subtest 4: Plaatjes ordenen

Er wordt een serie plaatjes door elkaar geschud. Het kind moet de plaatjes in de goede volgorde leggen zodat ze een verhaaltje vormen. Deze subtest zegt iets over het visueel organiseren en het logisch redeneren.
 
Subtest 5: Rekenopgave

Aan de hand van verhaal-sommen moet het kind de antwoorden uit het hoofd uitrekenen. Deze subtest zegt iets over de rekenvaardigheid.
 
Subtest 6: Blokpatronen

Met blokken moet het kind patronen naleggen. Deze subtest zegt iets over het ruimtelijk inzicht.
 
Subtest 7: Woordenschat

Het kind moet de betekenis van allerlei woorden geven.
 
Subtest 8: Figuur leggen

Het kind moet puzzels maken met ongekleurde puzzelstukjes. Deze subtest zegt iets over de vaardigheid om van delen een geheel te maken.
 
Subtest 9: Begrijpen

Over allerlei sociale situaties worden vragen gesteld en het kind moet deze beantwoorden. Deze subtest zegt iets over het vermogen om sociale situaties te doorzien en te begrijpen.
 
Subtest 10: Substitutie

Het kind krijgt een vel papier met een heleboel cijfers erop. Bij elk cijfer hoort een bepaald teken (in een voorbeeld is te zien welk teken dat is). Het kind moet de tekens zo snel mogelijk achter de cijfers invullen. Deze subtest zegt iets over het visuele korte-termijn geheugen.
 
Subtest 11: Cijferreeksen

Cijferreeksen moeten worden nagezegd. Naarmate de test vordert worden deze reeksen langer. Eerst moeten ze in gewone volgorde worden nagezegd, daarna in omgekeerde volgorde. Deze subtest zegt iets over het auditieve geheugen van het kind.
 
Subtest 12: Doolhoven

Het kind moet met een potlood de weg naar buiten tekenen bij doolhoven. Deze subtest zegt iets over het vermogen om te plannen en te organiseren.

De oneven subtesten hebben samen betrekking op de verbale mogelijkheden.

De andere (even) zijn meer praktische opdrachten en geven een beeld van de performale mogelijkheden.

Voor iedere subtest wordt een score berekend. Alle scores samen geven, omgerekend naar de leeftijd, het IQ van het kind.

De orthopedagoog / psycholoog kan echter meer met de scores doen. Daarbij gaat hij na hoe het kind heeft gescoord op een bepaalde factor, zoals 'verbaal begrip' (begrijpen van taal) of 'perceptuele waarneming' (waarneming).

Intelligentie-profiel

Een andere mogelijkheid is om de scores van de verschillende subtests met elkaar te vergelijken. Dat geeft een beeld van het intelligentie-profiel. Soms zijn er namelijk grote verschillen tussen de scores van de verschillende subtests. Het kind heeft dan een 'disharmonisch profiel'. Dat betekent dat er (hele) hoge en (hele) lage scores zijn. De redenen hiervan kunnen zijn: dyslexie, faalangst, obsessieve compulsieve stoornis (dwangneurose), etc. Het is aanleiding voor verder onderzoek.

Taakaanpak

De testresultaten geven aan hoe de intelligentie van het kind is opgebouwd. Ook geven ze informatie over de taakaanpak van het kind:

∑ Gaat het direct aan de slag of overdenkt het de taak eerst rustig;
∑ Hoe reageert het kind als een taak te lastig voor hem is. Probeert het er toch uit te komen of zegt het snel dat hij het niet snapt;
∑ Gaat het stapje voor stapje aan het werk of probeert het steeds maar wat en vindt door 'trial-and-error' uiteindelijk (wel of niet) het juiste antwoord;
∑ Kan het zich langere tijd concentreren op een taak of wordt het snel afgeleid;
∑ Formuleert het goed of spreekt het in halve zinnen;
∑ Moet het vaak naar woorden zoeken

Samengevat zegt het bovenstaande iets over het proces van informatie-verwerken en leren.

2. Overzicht van de andere 2 bekende intelligentietesten: de RAKIT & de SON.

RAKIT (geReviseerde Amsterdamse Kinder-IntelligentieTest) en is bestemd voor kinderen tussen de 4.2 en 11.2 jaar. Ook deze test bestaat uit 12 subtests en wordt zeer goed beoordeeld door de COTAN.

Deze test is aan te bevelen bij zeer jonge kinderen!

De Rakit intelligentietest (Revisie Amsterdamse kinder intelligentietest (RAKIT))

De RAKIT is een individuele algemene intelligentietest voor kinderen van vier jaar en twee maanden tot elf jaar en twee maanden (Bleichrodt, Resing, Drenth & Zaal, 1987; Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1987). De test is genormeerd op een steekproef van in totaal 1415 personen. Samen met de SON-R tests behoort de RAKIT tot de best beoordeelde intelligentietests (Evers, van Vliet-Mulder & Groot, 2000). Op alle aspecten is de test indertijd door de COTAN als 'goed' beoordeeld. Ofschoon de normgegevens nu ongeveer twintig jaar oud zijn, en in dit opzicht verouderd zijn, is de test nog volop in gebruik. Voor de indicatiestelling in het kader van de leerlinggebonden financiering (Resing, Evers, Koomen, Pameijer, Bleichrodt & van Boxtel) heeft de RAKIT op grond van de sterk verouderde normen een B-kwalificatie gekregen (voldoende) in plaats van A (goed). Ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (RVC-VO) worden ook deugdelijke instrumenten geselecteerd. Aan deze lijst is dit jaar de RAKIT toegevoegd. Bron: http://www.testresearch.nl/werk/rakit.html

Opm: De verouderde normen bij de RAKIT intelligentietest kunnen opgevangen worden door het Flynn effect te interpoleren in de normering. Hiermee kan de RAKIT weer de waardering als beste test in het Nederlands taalgebied krijgen.

De RAKIT bestaat uit 12 subtests.
De subtests meten voor de  jongste leeftijdsgroep (4-5 jaar): verbaal leren en -vlotheid, ruimtelijk-perceptueel  redeneren, sequentieel geheugen en kwantiteit. Voor de oudste groep (5-11 jaar) meten de tests de volgende factoren: perceptueel redeneren, verbaal leren, ruimtelijk oriŽnteren en tempo en verbale vlotheid. De verkorte vorm bestaat uit 5 resp. 6 subtests. De ruwe subtestscores kunnen worden omgezet in standaard scores. Voor 2 subtests (Verbale AnalogieŽn en Exclusie) zijn leer-potentieelprocedures ontwikkeld. Bij de tweede oplage van de RAKIT worden twee speciale handleidingen toegevoegd: ťťn voor het speciaal onderwijs en ťťn voor kinderen met een allochtoon-etnische achtergrond. Subtestscores kunnen worden omgezet in factor- en (verkorte vorm) deviatie-IQscores. Normen voor allochtone kinderen en leerlingen in het speciaal onderwijs zijn beschikbaar.

Bij de keuze van intelligentietests voor jonge kinderen is het aantal tests waaruit men kan kiezen beperkt. Als het in het kader van het diagnostisch onderzoek noodzakelijk is om een intelligentietest af te nemen dan is het aan te bevelen om bij de keuze voor een bepaalde test rekening te houden met een aantal factoren, zoals:

a. beoordeling door de Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN),
b. leeftijd van het kind, en
c. de communicatieve mogelijkheden van het kind.

(Opm: De Rakit wordt niet meer gebruikt door de RVC wegens de verouderde normering. (schooljaar 2008-09) Hiervoor is de SON in de plaats gekomen, waarbij het Flynn-effect wordt meegenomen!).
 
Son-R is de Snijders-Oomen Non-verbale-intelligentietest (Gereviseerd). Deze test is bestemd voor kinderen van 5.5 tot 17 jaar. Het belangrijkste verschil met de andere intelligentie-tests is dat de antwoorden geheel non-verbaal kunnen zijn. Door middel van (bijv) aanwijzen is deze test zeer geschikt voor kinderen met ernstige taalproblemen. Er bestaat ook een kleuterversie van deze test.
De SON wordt tegenwoordig veel gebruikt voor toelating tot de z.g. "Plus-klassen" en de "Leonardo-klassen". Naast de bekende gegevens van de basisschool is de SON een zeer goede aanvulling.
Bij het testen van jonge kinderen is de RAKIT te verkiezen boven de SON-R.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar is er ook de WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Intelligence Scale) De WPPSI krijgt geen goede beoordeling door de COTAN en vanaf 17 jaar kan de WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) gebruikt worden.

Iedere intelligentietest is per definitie onbetrouwbaar wanneer deze gebruikt wordt voor het testen (of vergelijken) van personen met verschillende sociale, raciale, culturele of economische achtergronden.

Minder gebrukte intelligentietesten

  G-test [voorheen Berenschot-G-test] (G-test) / Amstel, B. van; Hogerheijde, R.P.; Roggeveen, A.; Linde, J. v.d.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1996
  Code: C01.Amstel. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: algemeen intelligentieniveau. Schalen: - .
  Annotatie: bew. van Berenschot-G-test (1973) [C01.Amstel]
  CoTAN: 2000 I: 152-3, II: 798-9 (5.8), I: 487 (26.24); 1992 (5.2) en aanv. (5.6)

  Berenschot-G-test (G-test) / Roggeveen, A.; Linde, J.F. v.d.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1996
  Code: C01.Amstel. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: algemeen intelligentieniveau en algemeen analytisch redeneervermogen. Schalen: verbaal-analytisch vermogen, rekenkundig vermogen, ruimtelijk inzicht.
  Annotatie: latere bew.: G-test (1996) [C01.Amstel]
  CoTAN: 2000 I: 152-3, II: 798-9 (5.8), I: 487 (26.24); 1992 (5.2) en aanv. (5.6)

  Multiculturele capaciteiten test - middelbaar niveau (MCT-M) / Bleichrodt, N.; Berg, R.H. van den. - Amsterdam : Nederlands Onderzoekscentrum Arbeidsmarkt Allochtonen (NOA), 1994
  Code: C01.Bleichrodt. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; autochtonen en allochtonen; 18-65 jaar. Meetpretentie: capaciteiten: intelligentie en schoolse vaardigheden. Schalen: rekenvaardigheid, componenten, woordrelaties, cijferreeksen, controleren (ordenen, sorteren, efficiŽntie), spiegelbeelden (ruimtelijke oriŽntatie, abstractievermogen) woordanalogieŽn, exclusie.
  Annotatie: zie ook art.: Intelligentiemeting bij kandidaten met verschillende culturele achtergronden : de Multiculturele capaciteiten test (MCT-M) / Remko H. van den Berg, Nico Bleichrodt. - In: Ned. t. voor psych. 55 (2000) 3 (juni): 134-47 (bron: BNSW)

  CoTAN: 2000 I: 283 (13.11), I: 488-9, II: 1172-6 (26.26); 1992 en aanv. (26.36)

  Handleiding bij de revisie Amsterdamse kinder intelligentie test. Intelligentie-meting bij kinderen : empirische en methodologische verantwoording van de gereviseerde Amsterdamse kinder intelligentie test. Diagnostiek in het speciaal onderwijs (RAKIT) / Bleichrodt, Nico; Drenth, Pieter J.D.; Zaal, Jac. N.; Resing, Wilma C.M.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1987-1988, 1993
  Code: C01.Bleichrodt. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen; 4,02-11,02 jaar. Meetpretentie: algemene intelligentie, ontwikkelings(achterstanden) en specifieke cognitieve informatie. Schalen: figuur herkennen; exclusie; geheugenspan; woordbetekenis; doolhoven;analogieŽn; kwantiteit; schijven; namen leren; verborgen figuren; ideeŽnproduktie; vertelplaat.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 125
  CoTAN: 2000 I: 472-3, II: 1129-35 (26.11); 1992 (26.23)

  DOS-handleiding : Denver ontwikkeling screeningtest (DOS) / Cools, A.T.M.; Hermanns, J.M.A.. - [Amsterdam] : Pearson Testpublisher, 1976
  Code: C01.Cools. Taal: NL. Doelgroep: baby's, kleuters, peuters, kinderen; 0,01-6,06 jaar. Meetpretentie: ontwikkelingsstoornissen en/of retardatie in ontwikkeling. Schalen: sociaal gedrag, adaptatiegedrag, taalgedrag, motorisch gedrag.
  CoTAN: 2000 I: 468-9, II: 1124-5 (26.6); 1992 (26.16)

  Groninger intelligentietest voor voortgezet onderwijs (GIVO) / Dijk, H. van. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1995
  Code: C01.Dijk. Taal: NL. Doelgroep: scholieren voortgezet onderwijs; 12-16 jaar. Meetpretentie: intelligentie en bepalen keuze vervolgonderwijs leerlingen klas 1, 2 en 3 VO. Schalen: synoniemen, verbale analogieŽn, categorieŽn, getallen invullen, tekens invullen, uitslagen, figuren tekenen.
  CoTAN: 2000 I: 282-3, II: 895-9 (13.10); 1992 en aanv. (13.15)

  Test voor niet verbale abstractie (TNVA) / Drenth, P.J.D.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1965
  Code: C01.Drenth. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen, eind VHMO en hoger niveau; 16-65 jaar. Meetpretentie: niet-verbale intelligentie. Schalen: figuren kiezen.
  CoTAN: 2000 I: 502-3 (27.9); 1992 (27.11)

  Movement assessment battery for children : handleiding (MOV-ABC) / Henderson, Sheila E.; Sugden, David A. ; Smits-Engelman, Bouwien C.M.. - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 1998
  Code: C01.Henderson. Taal: NL, E. Doelgroep: kinderen, gewoon en speciaal onderwijs; 4-12 jaar. Meetpretentie: niveau algemeen motorisch functioneren. Schalen: motometrische functies, motoscopische functies, gedragsobservaties, handvaardigheid, balvaardigheid, statische evenwicht, dynamisch evenwicht.
  Annotatie: oorspr. uitg.: 1992
  CoTAN: 2000 I: 542-3, II: 1228-9 (29.7)

  Groninger intelligentie test : schriftelijke verkorte vorm (GIT vv) / Kooreman, A.; Luteijn, F.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1987
  Code: C01.Kooreman. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, jongeren, lager geschoolden, uitkeringsgerechtigden; 18-65 jaar. Meetpretentie: algemeen intelligentieniveau. Schalen: cijferen, legkaart, woordmatrijs.
  CoTAN: 2000 I: 477-8, II: 1160-1 (26.16); 1992 (26.26)

  Groninger intelligentie test (GIT) / Luteijn, F.; Ploeg, F.A.E. van der. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1983
  Code: C01.Luteijn. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 12-65 jaar. Meetpretentie: intelligentieniveau. Schalen: woordenlijst, legkaart, vaaropdracht, sorteren, figuurontdekken, cijferen, draaikaart, woordmatrijs, woordopnoemen I en II.
  Annotatie: zie ook: Neuropsychologische diagnostiek (1996) [05.Bouma]
  CoTAN: 2000 I: 466, II: 1115-7 (26.3); 1992 (26.9)

  Bayley ontwikkelingsschalen (BOS 2-30) / Meulen, B.F. van der; Smrkovsky, M.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1983
  Code: C01.Meulen. Taal: NL, E. Doelgroep: kinderen; 0,02-2,06 jaar. Meetpretentie: mentale en motorische ontwikkeling. Schalen: mentaal, motorisch, gedragsobservatie, achtergrondvariabelen.
  Annotatie: Ned. bew. van: Bayley scales of infant development (BSID) / N. Bayley [01.Bayley]. Zie ook: Video FSW [OV 595.1/596.1]. Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 116
  CoTAN: 2000 I: 471-2, II: 1127-9 (26.10); 1992 (26.22)

  MOS 2Ĺ-8Ĺ : McCarthy ontwikkelingsschalen : handleiding. Manual for the McCarthy scales of children's abilities (MOS 2Ĺ-8Ĺ) / Meulen, B.F. van der; Smrkovsky, M. (Ned. vert. en bew.) ; McCarthy, Dorothea (oorspr. uitg.). - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1972, 1985
  Code: C01.Meulen. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, peuters, kleuters; 2,06-8,06 jaar. Meetpretentie: (vroeg)kinderlijke ontwikkeling. Schalen: verbaal, perceptueel-performaal, kwantitatief, algemeen cognitief, geheugen en motoriek.
  Annotatie: Ned. experimentele bew. van: McCarthy scales of children's abilities
  CoTAN: 2000 I: 474-5 (26.14); 1992 (26.24)

  DENK 2.3 (4) (DENK) / Moenaert, H.. - Oudenburg : Moenaert, 1992
  Code: C01.Moenaert. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, leerbedreigde kinderen; 7-10,06 jaar. Meetpretentie: intelligentie. Schalen: zinnen begrijpen; tekeningen aanvullen; begrippen schiften; geometrische figuren samenstellen; verbaal coderen; plaatjes schiften; zinnen aanvullen; raamfiguren natekenen; begrippen samenstellen; niet-verbaal coderen met dubbele sleutel.
  CoTAN: 2000 I: 486-7 (26.23); 1992 aanv. (26.33)

  Groningse ontwikkelingsschalen : handleiding (GOS 2Ĺ-4Ĺ) / Neutel, R.J.; Meulen, B.F. van der; lutje Spelberg, H.C.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1996
  Code: C01.Neutel. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 2,06-4,06 jaar. Meetpretentie: intelligentie, ontwikkeling. Schalen: subtests: magische schijf, gezichtsherkenning, handbewegingen, gestaltwaarneming, cijfers nazeggen, motorische vaardigheid, driehoeken, woordvolgorde, woordenschat, gezichten en plaatsen, figuren natekenen, rekenen, raadsels.
  Annotatie: gedeeltelijke bew. van: Kaufman assessment battery for children (K-ABC) / A.S. Kaufman, N.L. Kaufman (1983) [01.Kaufman]. Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 118
  CoTAN: 2000 I: 487, II: 1170-2 (26.25); 1992 en aanv. (26.34)

  Raven's coloured progressive matrices : Nederlandse normen en enige andere uitkomsten van onderzoek (CPM) / Bon, W.H.J. van. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1984
  Code: C01.Raven. Taal: - . Doelgroep: n.b.; - jaar. Meetpretentie: - . Schalen: - .
  Annotatie: zie ook: Coloured progressive matrices (CPM) [C01.Raven]
  CoTAN: 2000 I: 465-6, II: 1111-5 (26.2); 1992 (26.6)

  Coloured progressive matrices (CPM) / Raven, J.C.. - Oxford : Oxford Psychologists, 1995
  Code: C01.Raven. Taal: E, NL, D. Doelgroep: kinderen; 4,06-11,06 jaar. Meetpretentie: intelligentieniveau en algemene factor. Schalen: - .
  CoTAN: 2000 I: 465-6, II: 1111-5 (26.2); 1992 (26.6)

  Progressive matrices (PM) / Raven, J.C.. - Cambridge : University Printing House, 1960
  Code: C01.Raven. Taal: E. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen; 6-65 jaar. Meetpretentie: intelligentieniveau en g-factor. Schalen: figuratieve principes in systematische samenhang delen of figuren.
  Annotatie: zie ook: Standard progressive matrices (SPM). Neuropsychologische diagnostiek (1996) [05.Bouma]
  CoTAN: 2000 I: 464-5, II: 1110-1 (26.1); 1992 (26.5)

  Standard progressive matrices : with adult US norms. - 1996 Ed. Manual for Raven's progressive matrices and vocabulary scales : general overview. - 1986 Ed. (SPM) / Raven, J.C.; Court, J.H.; Raven, J.. - Oxford : Oxford Psychologists ; London : Lewis & Co., 1958, 1986, 1996
  Code: C01.Raven. Taal: E. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen; 6-65 jaar. Meetpretentie: intelligentieniveau en g-factor. Schalen: - .
  CoTAN: 2000 I: 464-5, II: 1110-1 (26.1); 1992 (26.5)

  NLV : Nederlandse leestest voor volwassenen : handleiding (NLV) / Schmand, B.; Lindeboom, J.; Harskamp, F. van. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1992
  Code: C01.Schmand. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, psychiatrische patiŽnten; 18-65 jaar. Meetpretentie: premorbide intelligentieniveau. Schalen: woordenlijst.
  Annotatie: Ned. bew. van: National adult reading test (NART) / H.E. Nelson (1982). Zie ook: Neuropsychologische diagnostiek (1996) [05.Bouma]
  CoTAN: 2000 I: 484-5, II: 1168-9 (26.22); 1992 en aanv. (26.32)

  Leidse diagnostische test : deel 1/handleiding. Deel 2/handleiding stroomdiagram : van klinisch oordeel tot psychologisch rapport; deel 3/stroomdiagram; deel 4/uitspraken. - 2e dr. Deel 5/cognitieve ontwikkeling, leervermogen en schoolprestaties (LDT/LDT-E) / Schroots, J.J.F.; Alphen de Veer, R.J. van (deel 1) ; Schroots, J.J.F.; Akkerman, A.E.; Groot, A. de (deel 2/3/4) ; Schroots, J.J.F. (deel 5). - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl) ; Leiden : Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO, 1976, 1979, 1986
  Code: C01.Schroots. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 4-8 jaar. Meetpretentie: intelligentie en diagnostiek leermoeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen. Schalen: blokpatronen, vouwblaadjes, natikken, woordenspan, plaatjes aanwijzen, zinnen nazeggen, verhaaltje vragen, begrip en inzicht.
  Annotatie: deel 2/3/4: 1e dr.: 1978, 2e dr. 1986. Deel 5 (experimentele versie): cop. 1979. Zie ook: Algemene psychodiagnostiek I / J. de Zeeuw. - 7e dr. Video FSW [OV 599.1]. Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 124
  CoTAN: 2000 I: 277-8, II: 889-91 (13.4), I: 469 (26.7), I: 508 (27.16); 1992 (13.7)


  Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest ; SON-R 5Ĺ-17 : verantwoording en handleiding (SON-R 5Ĺ-17) / Snijders, J.Th.; Tellegen, P.J.; Laros, J.A.. - Groningen : Wolters-Noordhoff, 1988
  Code: C01.Snijders. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, doven, slechthorenden, spraakgestoorde kinderen; 5,06-17 jaar. Meetpretentie: intelligentieniveau. Schalen: categorieen, analogieen, situaties, stripverhalen, mozaieken, patronen, zoekplaten.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 161
  CoTAN: 2000 I: 480-1, II: 1164-6 (26.18); 1992 (26.28)

  Handleiding bij de Nederlandstalige bewerking van de Wechsler adult intelligence scale (W.A.I.S.). Aanvullende normering van de WAIS voor de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar (WAIS-NL 1970) / Stinissen, J.; Willems, P.J.; Coetsier, P.; Hulsman, W.L.L.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1970, 1976
  Code: C01.Stinissen. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-64 jaar. Meetpretentie: algemene intelligentie. Schalen: algemene ontwikkeling, gezond verstand, cijfers nazeggen, rekenen, overeenkomsten, woordenlijst, plaatjes rangschikken, plaatjes aanvullen, blokpatronen, legkaarten, cijfersymbolen.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 148. Neuropsychologische diagnostiek (1996) [05.Bouma]. Oorspr. uitg.: D. Wechsler (1955). Latere uitg.: WAIS-III 2000 [C01.Wechsler]
  CoTAN: 2000 I: 467-8, II: 1117-23 (26.4); 1992 en aanv. (26.12)

  Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietest : SON-R 2Ĺ-7 : handleiding en verantwoording (SON-R 2Ĺ-7) / Tellegen, P.J.; Winkel, M.; Wijnberg-Williams, B.J.; Laros, J.A.. - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 1996, 1998
  Code: C01.Tellegen. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 2,06-7 jaar. Meetpretentie: verschillende intelligentiefuncties zonder gebruik taal. Schalen: mozaÔeken, categorieŽn, puzzels, analogieŽn, situaties, patronen.
  Annotatie: bew. van Kleuter-SON / J.Th. Snijders, N. Snijders-Oomen (1975). Zie ook: folder Swets. Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 160
  CoTAN: 2000 I: 491-2, II: 1178-86 (26.28); 1992 en aanv. (26.38)

  Wechsler intelligence scale for children-revised : computerscoringsprogramma (WISC-R) / Serlier-van den Bergh, A.M.H.L.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1995
  Code: C01.Wechsler. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 6-16 jaar. Meetpretentie: intelligentie algemeen. Schalen: - .
  Annotatie: zie ook: WISC-R [C01.Wechsler]
  CoTAN: 2000 I: 475-7, II: 1138-60 (26.15); 1992 (26.25)

  Wechsler preschool and primary scales of intelligence (WPPSI-R) / Vander Steene, G.; Bos, A. (Vlaams-Ned. aanpassing) ; Wechsler, D. (oorspr. auteur). - London : Psychological Corporation, 1997
  Code: C01.Wechsler. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 4-6,06 jaar. Meetpretentie: intelligentie. Schalen: informatie (visueel), woordenschat, rekenen, overeenkomsten, dierenhuis, figuur leggen (6x), blokpatronen, staafjes, figuren kopiŽren, onvolledige tekeningen, doolhoven.
  Annotatie: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 120
  CoTAN: 2000 I: 490-1, II: 1177-8 (26.27); 1992 (26.11)

  Wechsler preschool and primary scale of intelligence (WPPSI) / Wechsler, D.. - New York : Psychological Corporation, 1967
  Code: C01.Wechsler. Taal: NL, E. Doelgroep: kinderen; 4-6,06 jaar. Meetpretentie: intelligentie. Schalen: informatie, woordenschat, rekenen, overeenkomsten, begrijpen, zinnen, dierenhuis, onvolledige tekeningen, doolhoven, geometrische tekeningen, blokpatronen.
  CoTAN: 2000 I: 490-1, II: 1177-8 (26.27); 1992 (26.11)

  Wechsler intelligence scale for children - revised : Nederlandstalige uitgave : verantwoording (WISC-RN) / Wechsler, D. ; projectgroep: Haasen, P.P. van; Bruyn, E.E.J. de; Pijl, Y.L.; Poortinga, Y.H.; lutje Spelberg, H.C.; Vander Steene, G.; Coetsier, P.; Spoelders-Claes, R.; Stinissen, J.. - Amsterdam: Pearson Testpublisher (www.Pearson Testpublisher.nl), 1986
  Code: C01.Wechsler. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 6-16 jaar. Meetpretentie: algemeen intelligentieniveau. Schalen: verbaal: informatie, overeenkomsten, rekenopgaven, woordenschat, begrijpen, cijferreeksen. Niet-verbaal: onvolledige tekeningen, plaatjes ordenen, blokpatronen, figuur leggen, substitutie, doolhoven.
  Annotatie: oorspr. Amerikaanse uitg.: 1974. Zie ook: Video FSW (afname bij 8-jarig meisje) [396.5 en 1197]. Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 128, 141
  CoTAN: 2000 I: 475-7, II: 1138-60 (26.15); 1992 en aanv. (26.25)

  Wechsler preschool and primary scale of intelligence - revised : manual : containing British amendments to the administration... (WPPSI-R UK) / Wechsler, David ; review panel: Dockrell, Bryan; e.a.. - London : Psychological Corporation ; Pearson Testpublisher Brace, 1990
  Code: C01.Wechsler. Taal: E, NL. Doelgroep: kinderen; 4-6,06 jaar. Meetpretentie: intelligentie. Schalen: zes verbale subtests: informatie, woordenschat, rekenen, overeenkomsten, begrijpen en zinnen. Vijf performale subtests: dierenhuis, onvolledige tekeningen, doolhoven, geometrische tekeningen en blokpatronen.
  CoTAN: 2000 I: 490-1, II: 1177-8 (26.27); 1992 en aanv. (26.37)


  WAIS-III : Nederlandstalige bewerking : Wechsler adult intelligence test - derde editie : afname en scoringshandleiding (WAIS-III 2000) / Wechsler, David ; Van der Steene, G.; Vertommen, H.; Bleichrodt, N. (Vlaams-Ned. stuurgroep) ; Uiterwijk, J.M. (red.). - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 2000
  Code: C01.Wechsler. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-85 jaar. Meetpretentie: algemene intelligentie, intellectuele capaciteiten, leerstoornissen, hoogbegaafdheid, neurologische en psychiatrische stoornissen. Schalen: performale schaal, verbale schaal, totale schaal; 4 indices: verbaal begrip, perceptuele organisatie, werkgeheugen, vrijheid van afleidbaarheid en verwerkingssnelheid.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 148. Neuropsychologische diagnostiek (1996) [05.Bouma]. Oorspr. uitg.: Manual for the Wechsler adult intelligence scale / D. Wechsler. - New York : Psychological Corporation, 1955. Eerdere uitg.: 1970 [C01.Stinissen]
  CoTAN: 2000 I: 467-8, II: 1117-23 (26.4); 1992 en aanv. (26.12)
 
 

 

Home ] Up ] IQ-index ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019