Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


P.G.B.

Het pgb in de AWBZ

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het pgb betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Dit onderdeel van de website gaat over het persoonsgebonden budget voor zorg en begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en logeeropvang. U leest wat deze regeling inhoudt, waar u dit persoonsgebonden budget voor kunt gebruiken, wanneer u in aanmerking komt voor zorg en begeleiding, hoe u een goede keuze kunt maken voor een persoonsgebonden budget, hoe dat budget is samengesteld en hoe u het kunt besteden.

Meer informatie
Links in beeld ziet u een menu onder de knop 'Pgb AWBZ'. U kunt kiezen om meer te lezen over het pgb AWBZ in het algemeen, over de indicatiestelling, over de samenstelling van het budget en over de manier waarop u verantwoording moet afleggen. In elke rubriek vindt u vervolgens een aantal pagina's met uitgebreide informatie. U kunt ook lezen hoe andere budgethouders hun persoonsgebonden budget gebruiken, in de rubriek met ervaringen.
Lees meer over het
pgb AWBZ.

Starterspakket
Overweegt u om een persoonsgebonden budget aan te vragen? Per Saldo heeft een informatiepakket samengesteld, speciaal voor mensen die nog niet zoveel afweten van het persoonsgebonden budget, maar er mogelijk wel voor in aanmerking komen. Het ‘Starterspakket pgb’ bevat alle basisinformatie die u nodig hebt om te beslissen of u een persoonsgebonden budget wilt aanvragen. Het Starterspakket pgb bevat ook heldere informatie voor dienstverleners.
Download hier gratis het
Starterspakket pgb.

het persoonsgebonden budget in de awbz (Informatievel 1/13 -  februari 2008)

Opm: inmiddels zijn er veranderingen gekomen met het toekennen van een PGB (juli 2010)

1.    Voor wie is het persoonsgebonden budget bedoeld?

Iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te (blijven) wonen en leven, kan van het persoonsgebonden budget gebruik maken. Denk aan mensen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte, kinderen met een handicap of ziekte en hun ouders, verstandelijk gehandicapten, ouderen en mensen met ernstige psychische problemen. Het persoonsgebonden budget wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De meeste inwoners van Nederland betalen de premie voor de AWBZ, via de inkomstenbelasting.

2.    Hoe kom ik aan een persoonsgebonden budget?

U kunt de zorg, hulp of begeleiding zelf aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen kunt u zich melden bij het  Bureau Jeugdzorg. U hebt geen doorverwijzing nodig. Het CIZ of het Bureau Jeugdzorg stelt vast welke zorg u nodig hebt in uw situatie. Dat gebeurt in de indicatiestelling. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorg en hulp uit uw omgeving. Ook wordt er gekeken of u misschien zorg of hulp kunt krijgen via andere regelingen.

Komt u inderdaad in aanmerking voor zorg, hulp of begeleiding, dan kunt u kiezen:

·         Ofwel u krijgt die zorg ‘in natura’. U krijgt dan zorg of hulp via een instelling, bijvoorbeeld een instelling voor thuiszorg of een centrum voor dagopvang. U hoeft in dat geval zelf verder niets te regelen. Dat doet de instelling voor u.

·         Ofwel u kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt dan zelf het geld in handen dat beschikbaar is voor de zorg, hulp en begeleiding. U kunt zelf bepalen wie u komt helpen, wanneer die hulp wordt gegeven en wat er precies gebeurt.

3.    Van wie krijg ik het geld?

U krijgt het geld van het zorgkantoor. Dat is een instelling die belast is met de verdeling van het geld van de AWBZ. Het zorgkantoor is ondergebracht bij een grote zorgverzekeraar bij u in de buurt. Dat hoeft overigens niet uw eigen verzekeraar te zijn. U krijgt het persoonsgebonden budget in de vorm van voorschotten op uw eigen bank- of girorekening overgemaakt.

4.    Hoeveel geld krijg ik?

Dat hangt van uw situatie af. Hoe meer zorg, hulp of begeleiding u nodig hebt, hoe hoger het budget dat u tot uw beschikking krijgt.

5.    Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Dat hangt er van af. Voor zorg, hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen bijdrage. Ook voor tijdelijk verblijf (logeeropvang) en voor begeleiding geldt ook geen eigen bijdrage voor volwassenen. Voor persoonlijke verzorging en verpleging voor volwassenen geldt wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe hoger die eigen bijdrage.

Als u kiest voor het persoonsgebonden budget, krijgt u geen factuur voor deze eigen bijdrage. Het zorgkantoor houdt de eigen bijdrage namelijk al bij voorbaat in op uw persoonsgebonden budget. Uw persoonsgebonden budget wordt dus gekort met de eigen bijdrage die van u verwacht wordt. Hoe hoger deze korting, hoe meer u zelf zult moeten bijbetalen om de zorg, hulp en begeleiding rond te krijgen.

6.    Mag ik zelf bepalen waar ik mijn budget aan uitgeef?

U hoeft u bij de besteding van uw budget niet strikt aan de indicatie te houden. Maar u mag het geld alléén besteden aan vormen van zorg, hulp en begeleiding waarvoor een persoonsgebonden budget mogelijk is: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en tijdelijk verblijf (logeeropvang). U moet dat ook verantwoorden, op papier. U moet dus een goede administratie bijhouden. U mag alleen uitbetalen aan hulpverleners waar u een schriftelijke overeenkomst mee afsluit. Houdt u zich niet aan deze regels, dan moet u het geld teruggeven aan het zorgkantoor. Een klein deel van het persoonsgebonden budget hoeft u niet te verantwoorden. Dit deel is bedoelt voor de uitgaven die niet direct worden besteed aan zorgkosten of bemiddelingskosten, maar waarmee u wel uw hulp organiseert. U kunt dit budget bijvoorbeeld besteden aan het lidmaatschap van Per Saldo, het kopen van postzegels kopen of het plaatsen van advertenties.

7.    Kan ik ook hulpmiddelen aanschaffen van mijn persoonsgebonden budget?

Nee, voor hulpmiddelen zult u een beroep moeten doen op uw zorgverzekering, voor medische hulpmiddelen, uitleen via de thuiszorginstelling (voor tijdelijk gebruik) of bij de gemeente (voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woningaanpassingen en hulpmiddelen in de natte cel). Gemeenten kennen wel een persoonsgebonden budget toe voor hulpmiddelen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

8.    Mag ik helemaal zelf bepalen wie ik inhuur van mijn persoonsgebonden budget?

Ja. Maar u moet er wel voor zorgen dat u ‘goede zorg’ inkoopt. Voor verpleegkundige handelingen moet u bijvoorbeeld iemand inhuren die daar officieel ‘bevoegd en bekwaam’ voor is. Maar verder bent u helemaal vrij. U kunt aankloppen bij een instelling of een particulier bureau, maar ook zelfstandige zorgverleners inhuren. Of vrienden, bekenden of familieleden die betaald voor u willen gaan zorgen.

9.    Wordt het persoonsgebonden budget opgeteld bij mijn inkomen?

Nee. Het persoonsgebonden budget is voor u als budgethouder geen inkomen. U hoeft dus niet bang te zijn dat u er belasting over zou moeten betalen. Ook bij de vaststelling van de hoogte van bijvoorbeeld huursubsidie of bijzondere bijstand telt uw persoonsgebonden budget niet mee. Maar let op: als u uw partner uitbetaalt uit uw budget (of uzelf als ouder van een gehandicapt kind), telt dat wel als inkomen voor uw partner (of voor uzelf als ouder). Dit kan wel gevolgen hebben voor uitkeringen, huursubsidie, bijzondere bijstand, enzovoorts.

10.  Waar vind ik meer algemene informatie over het persoonsgebonden budget?

Meer informatie vindt u in de Per Saldo brochures ‘Zelf aan zet in de AWBZ’ en ‘Zelf aan zet in de Wmo’. U kunt deze brochures gratis bestellen via de webwinkel op de website van Per Saldo,  (www.pgb.nl)  Ook zijn er digitale versies van de brochures gratis te downloaden.

Vereniging van budgethouders voor hulp en hulpmiddelen

Postbus 19161, 3501 DD Utrecht - telefoon 0900 7424857 (20 cpm)- internet www.pgb.nl

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019