Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Test-Instrumenten gebruikt t.b.v. persoonlijkheidsonderzoek
 

Auti-R schaal.
ADHD VragenLijst(AVL)
Children Apperception(CAT)
Child Behavior CheckList(CBCL), Teachers Report Form(TRF), Youth Self Report(YSR)
Competentiebelevingsschaal voor kinderen(CBSK)
Columbus
Depressie-(DVK) en Korte Depressie Vragenlijst voor Kinderen(KDVK)
Familie Relatie Test(FRT)
Licor
Nederlandse Persoonlijheids Vragenlijst(NPV-j)
Observatielijst Voor Sociaal-emotionele Ontwikkeling(OVSO)
Prestatie Motivatie Test voor Kinderen(PMT-K)
Reďnforcement vragenlijst
Rosenzweig
Sociale Angst Schaal voor Kinderen(SAS-K)
Sociaal-emotionele vragenlijst(SEV)
Situatie Interpretatietest(SIT)
Schoolvragenlijst(SVL)
Tekeningen
Theory of Mind test
Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen(VvGK)
Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen(VISK)
Zelfbeeldvragenlijst
Zinnen Aanvul Test

Auti-R schaal
Dit is een vragenlijst voor leerkrachten ter observatie van gedragsverschijnselen die kenmerkend zijn voor een stoornis in het autistisch spectrum. De schaal bestaat uit concrete gedragsbeschrijvingen op het gebied van relaties, taal, motoriek, zintuiglijke verschijnselen, weerstand tegen verandering en angsten.

ADHD VragenLijst (AVL)
Dit is een gedragsbeoordelingsvragenlijst voor ouders en leerkrachten om te bepalen in hoeverre ADHD kenmerkende gedragssymptomen bij het kind aanwezig zijn. Hierbij gaat het om kenmerken op het gebied van aandachtstekort, hyper- activiteit en impulsiviteit.

Children Apperception Test (CAT)
Hierbij worden platen met afbeeldingen van dieren voorgelegd met de opdracht er een verhaal bij te bedenken. Deze stimuleren het kind om zijn/haar gedachten en gevoelens aan te geven die spelen in zijn/haar belevingswereld.

Child Behavior CheckList(CBCL), Teachers Report Form(TRF), Youth Self Report(YSR)
Met behulp van deze vragenlijsten, bedoeld voor ouders, leerkrachten en jongeren, worden de aard en de ernst van het gedrag van het kind/jongere in kaart gebracht. De gedragsbeschrijvingen in de vragenlijst hebben betrekking op de volgende schalen: Teruggetrokkenheid, Lichamelijke klachten, Angstig/ Depressief, Sociale problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Delinquent gedrag (d.w.z. normbesef) en Agressief gedrag (d.w.z. normoverschrijdend gedrag).

Competentiebelevingsschaal voor kinderen (CBSK)
Dit is een zelfwaarderingsvragenlijst waarbij het kind moet aangeven in hoeverre hij/zij een stelling op zichzelf van toepassing vindt. Hierbij gaat het om de volgende gebieden:

 • Schoolvaardigheden: Mening over de eigen schoolprestaties.

 • Sociale acceptatie: Gevoel erbij te horen, genoeg vrienden te hebben en gemakkelijk vrienden te kunnen maken

 • Sportieve vaardigheden: Goed mee kunnen komen met sport, gymnastiek en buitenspelletjes.

 • Fysieke verschijning: Beoordeling van het eigen uiterlijk.

 • Gedragshouding: Zich gedragen zoals van hem/haar verwacht wordt.

 • Gevoel van eigenwaarde: Beoordeling van zichzelf als persoon.

Columbus
Dit is een projectieve test waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende platen. Deze stimuleren het kind om zijn/haar gedachten en gevoelens aan te geven die spelen in zijn/haar belevingswereld.

Depressie-(DVK) en Korte Depressie Vragenlijst voor Kinderen(KDVK)
Dit is een zelfbeschrijvingsvragenlijst betreffende gedrag dat aan depressie verwant is.

Familie Relatie Test (FRT)
Deze test richt zich op de manier waarop het kind de gezinsrelaties beleeft. Het kind wijst kaartjes met verschillende teksten (zoals “ik vind die lief” of “deze is soms boos op mij”) toe aan het gezinslid bij wie de boodschap het beste past. De hoeveelheid en het type kaartjes die bij een gezinslid terechtkomen, zeggen iets over de betrokkenheid op die persoon. De betrokkenheid kan relatief positief of negatief zijn in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Licor
Dit is een vragenlijst voor leerkrachten waarbij uitspraken worden gedaan over een aantal gedragsaspecten: anti-sociaal gedrag ten opzichte van leerkracht en medeleerlingen, hyperactiviteit en ongeconcentreerd gedrag, ongemotiveerdheid voor school en leren, op positieve of negatieve wijze aandacht vragen, teruggetrokkenheid en afhankelijk gedrag.

Nederlandse Persoonlijheids Vragenlijst(NPV-j)
Met behulp van deze vragenlijst wordt een aantal persoonlijkheidsaspecten in kaart gebracht. De vragenlijst bestaat uit de volgende schalen: Inadequatieschaal, Volhardingschaal, Sociale inadequatieschaal, Recalcitrantieschaal en Dominantieschaal

Observatielijst Voor Sociaal-emotionele Ontwikkeling(OVSO)
Deze vragenlijst geeft inzicht in een viertal gedragsaspecten bij jonge kinderen: relatie met de leerkracht, omgang met andere kinderen, motivatie en zelfcontrole.

Observatielijst Voor Sociaal-emotionele Ontwikkeling(OVSO)
Deze vragenlijst geeft inzicht in een viertal gedragsaspecten bij jonge kinderen: relatie met de leerkracht, omgang met andere kinderen, motivatie en zelfcontrole.

Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K)
Dit is een zelfbeoordelingsvragenlijst waarbij in 89 vragen een beeld wordt gekregen van:

 • Prestatiemotief; de wil om te presteren, voor zichzelf of voor anderen.

 • Negatieve faalangst; onderpresteren door de angst om te falen.

 • Positieve faalangst; optimale spanning waardoor de prestatie verbetert.

 • Sociaal wenselijkheid; de neiging zichzelf in een positief daglicht te stellen.

Reďnforcement vragenlijst
Deze lijst wordt gebruikt om in gesprek te komen met het kind om zo een beeld te krijgen van zijn/haar belevingswereld.

Rosenzweig
Hierbij worden plaatjes voorgelegd van een kind in een lastige sociale situatie. Het kind moet bedenken wat het kind terug zegt. Op deze manier wordt een indruk gekregen van zijn reactievoorkeur in sociale situaties en de gewetensvorming.

Sociale Angst Schaal voor Kinderen(SAS-K)
Dit is een zelfrapportage vragenlijst waarmee angstreacties in verschillende sociale situaties gemeten kunnen worden.

Sociaal-emotionele vragenlijst(SEV)
De sociaal-emotionele vragenlijst (SEV) is een gedragsbeoordelingslijst om te bepalen in hoeverre kinderen in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De vragenlijst wordt door de leerkracht en de ouders ingevuld.

Situatie Interpretatietest(SIT)
Deze onderzoekt het vermogen zich open te stellen voor alledaagse situaties en om dit op een juiste manier te interpreteren. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van twee gekleurde platen waarbij een aantal vragen wordt gesteld.

Schoolvragenlijst(SVL)
De schoolvragenlijst heeft tot doel opvattingen en houdingen van de leerling te inventariseren die van belang zijn voor het onderwijsleerproces op school. De uitslag van de schoolvragenlijst geeft inzicht in drie groepen houdingen:

 • De werkhouding of de motivatie ten aanzien van schoolwerk (vragen over: leertaakgerichtheid, concentratie in de klas en huiswerkattitude).

 • Het welbevinden of de sociaal-emotionele houding ten aanzien van het schoolleven (vragen over: plezier op school, het sociaal aanvaard voelen en zijn/haar relatie met leerkrachten).

 • Het zelfvertrouwen, de houding van eigen mogelijkheden (vragen over: uitdrukkingsvaardigheid, zelfvertrouwen bij proefwerken en sociale vaardigheid).

 • Aanvullend wordt gekeken in hoeverre het kind de neiging heeft zichzelf in een (niet realistisch) gunstig daglicht te stellen (sociale wenselijkheid).

Tekeningen
De tekeningen (bijvoorbeeld mens, bomen en gezin in dieren) worden gebruikt om een beeld te krijgen van het ontwikkelingsniveau van een kind en zijn/haar belevingswereld.

Theory of Mind test
Deze test bestaat uit situatieschetsen, verhalen en afbeeldingen aan de hand waarvan informatie wordt verkregen over de mate waarin een kind beschikt over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit.

Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen(VvGK)
Deze vragenlijst is bedoeld voor ouders en leerkrachten om de aan- of afwezigheid van symptomen van ADHD en/of agressiestoornissen (ODD en CD) systematisch in kaart te brengen.

Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen(VISK)
Deze vragenlijst is bedoeld voor ouders met de bedoeling om problemen binnen verschillende ontwikkelingsdomeinen, met name sociale problematiek, te inventariseren. De 49 items zijn te verdelen in zes schalen:

1.    Niet afgestemd
2.    Neiging tot terugtrekken
3.    Oriëntatieproblemen
4.    Niet snappen
5.    Stereotiep gedrag
6.    Angst voor veranderingen

Zelfbeeldvragenlijst
Hierbij wordt door middel van een aantal vragen nagegaan hoe het kind de dingen beleeft. Het kind kan antwoorden met ‘ja', ‘nee' en ‘soms'. De vragen hebben betrekking op de volgende gebieden:

 • Relatie met andere kinderen

 • Houding ten aanzien van school

 • Houding ten aanzien van thuis

 • Zelfbeeld

Zinnen Aanvul Test
Deze test bestaat uit een aantal onafgemaakte zinnen die het kind naar eigen idee mag aanvullen.


 

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019