Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


pestsignalen (zie: bijnamen geven)

Bijnamen geven & andere pestsignalen bij kinderen

Bijvoorbeeld:

zogenaamde grapjes, spullen afpakken, bijnamen geven, plaats afnemen, duwen en vechten, buitensluiten, bang maken enzovoort. Je hebt daar dagelijks mee te maken. Maar of het nu 'echt' pesten is of 'onecht' pesten: het feit dat het slachtoffer daar hinder van heeft, is al reden genoeg om er iets aan te doen.

Zonder dat een kind letterlijk zegt dat het gepest wordt, kunnen de onderstaande signalen op pesten duiden:

In de klas worden bijnamen gegeven (Bijnamen geven wordt dus gezien als pestgedrag)

vaak alleen staan in de pauze
tijdens de pauze bij de pleinwacht gaan staan
een spel is 'toevallig' steeds net begonnen als hij/zij erbij komt
vaak alleen met jongere kinderen spelen
niet naar buiten willen op school
zuchten, piepen en steunen van andere kinderen, als het betreffende kind een idee oppert, dat wel geaccepteerd zou worden indien een ander kind dat idee aangedragen zou hebben
indien andere kinderen alles maar stom vinden van het betreffende kind, over hem/haar roddelen, negatief reageren of zijn of haar fouten
het kind niet meer naar school wil, of aangeeft zich ziek te voelen
het kind prikkelbaar is
zich opsluit in huis
nooit uitgenodigd wordt op partijtjes van klasgenoten
treuzelen met naar huis gaan
buikpijnklachten
slecht slapen
schoolprestaties lopen terug
vaak spullen kwijt zijn.

En als het kind pest...

Vertelt het hoe populair het is
Is het opstandig en wil het steeds zijn zin hebben
Verzwijgt het wat buitenshuis doet
Roddelt het over anderen
Is het trots op lichamelijke prestaties
Is het agressief tegen kinderen en volwassenen in woorden en daden
Vertoont het stoer gedrag en taalgebruik

 Leerkrachten en leerlingen stellen op school gedragsregels vast
Leerkrachten zien er op toe dat de afspraken nagekomen worden
De regels worden op een vaste plaats in de klas opgehangen
De regels zijn voor alle kinderen gelijk

Bij een pest-situatie gaan we uit van de volgende stappen:
1. Het gepeste kind probeert het zelf op te lossen
stap a: voorbeeld: zeg: "Hou op, dit vind ik niet leuk"
stap b: voorbeeld: zeg: "Hou op, heb je me niet gehoord?"
stap c: zeg: "Als je niet ophoudt ga ik naar de klassenmentor”.

geen oplossing?

2. Het gepeste kind en/of de ouders neemt/nemen contact op met de klassenmentor. De klassenmentor spreekt de pester op zijn gedrag. De leerkracht spreekt de pester op zijn gedrag aan. De leerkracht spreekt de pester aan en houdt gedurende een week de vinger aan de pols. De directie wordt op de hoogte gesteld. geen oplossing?

3. De ouders van de pester en het gepeste kind worden op de hoogte gesteld. Het kind ondertekent een herstelcontract. geen oplossing?

4.
a. De pestsituatie wordt in de groep van het gepeste kind besproken
b. De leerkracht van het kind kan het voorval ook inbrengen in de kindbespreking om samen met de collega's naar een oplossing te zoeken. Voor de pester, maar ook voor het gepeste kind kan een handelingsplan worden opgesteld. geen oplossing?

5. De directie overlegt met de partijen en zoekt naar een oplossing. De insteek is om samen met de ouders van pester en gepeste kind naar een oplossing te zoeken. geen oplossing?

Het is soms nodig om in ernstige gevallen dader en slachtoffer tijdelijk van elkaar te scheiden door plaatsing in een andere groep of door schorsing. De maatregel kan gebruikt worden om na te gaan welke oplossing er mogelijk is. Ook kan er professionele hulp worden ingeschakeld. (GGD, Accare, schoolmaatschappelijk werk)

6. De ouders nemen contact op met de contactpersoon van de school. geen oplossing?

7. De ouders worden doorverwezen naar het bevoegd gezag of de vertrouwenspersoon. Zie voor vervolg de klachtenregeling. geen oplossing?

Uitzonderingen
Bij acute pestsituaties, waarbij direct handelen een noodzaak is, zal het proces starten bij punt 2 of 3.
Pestsituaties die buiten schooltijd plaatsvinden en een enorme invloed hebben op de schoolsituatie kunnen worden gemeld bij de leerkracht. Afhankelijk van de aard van de situatie bepaalt de leerkracht welke stappen van het proces dienen te worden genomen.

Belangrijk:
Het is belangrijk dat er een dossier wordt bijgehouden van de genomen stappen en het aanspreken van de leerling op zijn of haar gedrag. Ook de oudergesprekken moeten schriftelijk worden vastgelegd en het liefst worden ondertekend. Alle dossierstukken of observaties moeten voorzien zijn van een datum. Wanneer deze gegevens ontbreken is het voor De Borg erg moeilijk om over te gaan tot een verwijderingsprocedure.

Ook is het van belang om per 'delict' aan te geven met welke stap we beginnen. Als een kind een ander kind in elkaar slaat beginnen we natuurlijk niet met stap 1.

In voorkomende gevallen wordt een kind naar de directie verwezen die gepaste maatregelen kan nemen m.b.t. het gedrag van het kind. Wel moet dan duidelijk zijn waarom het kind naar de directeur gezonden is en of er sprake is van herhaling van bepaald gedrag. Bij een tijdelijke verwijdering wordt er altijd gesproken met de ouders van het betreffende kind. De directeur moet naast het mondelinge gesprek officieel schriftelijk melding maken van tijdelijke verwijdering.

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019