Orthopedagogiek website

Home Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

DST-NL
CELF-4-NL
Dyslexie C

 


Taalstoornissen

Taalproblemen onderscheiden

Bij kinderen met taalproblemen maken we onderscheid tussen een primaire taalstoornis, een secundaire taalstoornis en een taalstoornis als uiting van een onderliggende neurologische stoornis.

  • Bij een primaire taalstoornis hebben we te maken met kinderen die uitsluitend problemen hebben in de taalontwikkeling.
  • Bij secundaire taalstoornissen loopt de taalontwikkeling achter als gevolg van een andere stoornis zoals autisme of verstandelijke handicap.
  • Bij taalstoornissen die mogelijk een uiting zijn van een neurologische stoornis kunnen we denken aan taalproblemen in relatie tot diverse afwijkingen van het spier- en/of zenuwstelsel.

Bij mij, als orthopedagoog met specialisatie leerstoornissen,  komen in principe de kinderen met een primaire- en secundaire taalstoornis. Primaire taalstoornissen zijn ernstige problemen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van andere cognitieve functies. Taal heeft niet alleen een sociale en intellectuele functie, maar is ook een communicatiemiddel waarmee emoties worden uitgedrukt. Het gevolg is dat wanneer de communicatie spaak loopt dit zowel invloed heeft op de intellectuele ontwikkeling als op de ontwikkeling van sociale interactie en het hanteren van emoties. Op speciale afdelingen (b.v. Herlaarhof-Vught) worden kinderen neurologisch onderzocht en behandeld. De kinderneurologische diagnostiek wordt ondersteund door onderzoek van de kant van (neuro)psychologie, logopedie, fysiotherapie en orthopedagogiek. Niet-medische behandeling van kinderen met taal-/spraakstoornissen doen ze in principe niet.

 
Een stoornis in de spraak- of taalontwikkeling die verschillende oorzaken kan hebben(aangeboren of verworven)en verschillende uitingsvormen.
 
Toelichting
Voorbeelden van spraak- en taalstoornissen zijn:
afwijkende mondgewoonten:
- gewoonte-mondademen
- duimzuigen
- infantiele slikgewoonte
articulatiestoornissen
stoornissen ten gevolge van een lip-, kaak- en gehemeltespleet (schisis)
stotteren
taalstoornissen(taalontwikkelingsstoornisen en op zichzelf staande taalstoornissen zoals afasie)
- stoornissen in de auditieve waarneming
- broddelen
- stemstoornissen
- slechthorenheid en doofheid
- afasie, dysfasie, dysarthie, dyspraxie, autisme, ADHD, dyslexie, beelddenken

Taalproblemen

Taalproblemen kunnen zelf heel wat andere problemen veroorzaken. Het is daarbij niet altijd duidelijk wat oorzaak is en wat gevolg. Een achterstand in de verstandelijke ontwikkeling kan bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan een taalprobleem. Het is belangrijk om na te gaan wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn. Vertoont het kind een vertraagde verstandelijke ontwikkeling, dan zal dat meestal gepaard gaan met een vertraagde taalontwikkeling. 

Ook lichamelijke klachten kunnen aanleiding geven tot ernstige taalproblemen. Zo neemt een kind dat aan vaak terugkerende middenoorontstekingen lijdt, het taalaanbod uit zijn omgeving  minder goed of vervormd waar. Zijn taalverwerving komt daardoor in het gedrang, zeker wanneer de klachten zich voordoen in de periode die gevoelig is voor taalontwikkeling (tussen 0 en 5 jaar). Wanneer een of meer van de spraakorganen zoals tong, mond, lippen en/of stembanden afwijkingen vertonen, dan kan er op het gebied van het spreken een en ander mislopen.

Ten slotte kan ook de omgeving taalproblemen veroorzaken. Het taalaanbod vanuit de omgeving is immers de benzine voor het leren van taal. Wanneer er bijvoorbeeld erg weinig met een kind wordt gesproken, zal zijn taalontwikkeling mogelijk vertraging oplopen.

Diagnose

Taalproblemen kunnen we vaststellen d.m.v. de DST (Dyslexie Screening Test) en de CELF-4-NL. Het zijn 2 tests die door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) zijn goedgekeurd.

Ik gebruik uitsluitend door de COTAN goedgekeurde tests.

 

Home ] DST-NL ] CELF-4-NL ] Dyslexie C ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019