Orthopedagogiek website

Home Up Indeling Inhoud DSM IV-V Begrippenlijst Links Aanmelden English Francais   

   Aanvraagformulier intelligentietest

 

 


Tips voor ouders

 • Geef het kind het volste vertrouwen.
 • Zorg voor een zekere mate van distantie: samen zoeken naar het eigen gelijk van het kind en het ongelijk bij intuitieve aanpak onder ogen zien.
 • Een juiste combinatie van vrijheid en structuur.

Bij baby's en peuters

 • Bij baby's en peuters alert zijn op spraakontwikkeling en coordinatie.
 • Zorg voor totstandkoming van het lichaamsschema (links, rechts onderscheid, lichaamsdelen benoemen)
 • Koppelen van begrippen aan tijd en ruimte.
 • Verwijzen naar situaties die al eerder hebben plaats gehad.

Basisschool

 • Aandacht voor taal als algemene leervoorwaarde.

 • Alert zijn op leerachterstanden (CITO scores D/E) en leerling volgsysteem.

 • Toon begrip dat het kind veel energie in school moet steken en af en toe -op- kan zijn.

 • Profiteer van het doorzettingsvermogen en de originaliteit.

 • Geef hulp bij opruimen en plannen en chronologisch vertellen.

Tips voor onderwijzers:

Verhalen vertellen

 • beginnen met het maken van een tekening, hiermee ordent de leerling het verhaal
 • eerst oefenen bij de leerkracht voordat in de kring verteld wordt

Luisteren/afspraken/regels

 • niet meteen reageren wanneer de leerling de indruk wekt niet te luisteren
 • op allerlei manieren erbij betrekken o.a. vragen waar denk jij aan / wat zou jij doen?
 • gebruik maken van verschillende manieren van aanbieden: auditief, visueel, tactiel, geur, smaak
 • nagaan of de leerling de juiste informatie heeft meegekregen
 • leg het waarom van een opdracht, een regel of afspraak duidelijk uit; het doel moet duidelijk zijn voordat de beelddenker gemotiveerd aan een onderdeel kan gaan werken

Uitgaan van het geheel

 • zo min mogelijk woorden gebruiken wanneer een afspraak niet is nagekomen of een regel niet is gehanteerd; kort aangeven waar het om gaat

Orientatie in de ruimte

 • ordening aanbrengen in de gymzaal, helpen bij het vinden en opruimen van spullen of het vinden van het lokaal van een andere leerkracht
 • realiseer dat de leerling zich bij dit soort zaken erg onzeker en zelfs angstig kan voelen

Lezen/ taal

 • de beelddenker -ziet- de volwassene lezen en schrijven en denkt dit binnen korte tijd op dezelfde wijze te kunnen leren op de basisschool; dit verloopt soms erg teleurstellend.. Het is daarom belangrijk de beelddenker voor te bereiden op het leesproces in de tweede helft van groep 2. Een aantal letters, waaronder 2 letters van de eigen naam, aanleren en hiermee oefeningen doen die in groep 3 ook gedaan worden ( kleuren, kleien, voelen, gebarentaal, stempelen, benoemen, woorden zoeken, vergelijken/discrimineren).
 • komt in groep 3 het leesproces niet op gang, de leerling een zeer eenvoudig boekje laten lezen, met veel herhalingen en/of ondersteunende pictogrammen
 • bij het letters aanleren zo veel mogelijk manieren van aanbieden hanteren; de leerling zelf beelden en woorden laten aandragen bij letters die niet beklijven. Klank en symbool vanuit gelijktijdigheid aanbieden. B.v. Borel Maisonny: handstanden. Logopedie: voelen waar de klank wordt gemaakt.
 • Het kind moet eerst klanken kennen, daarna klanken vergelijken, auditieve discriminatie, daarna volgt synthese en lezen.
 • Maak bij het lezen gebruik van leesvensters.
 • bedenken dat technisch lezen in een snel tempo geen doelstelling moet zijn
 • Geen beurt geven zonder voorbereiding.
 • Nadruk leggen op het begrijpen van leesstof.

Schrijfmotoriek

 • schrijfschriften aanpassen; minder letters en/of woorden per bladzijde
 • niet te snel aan elkaar laten schrijven

Spelling

 • samen met de leerling een categorieen-schrift aanleggen, met zelfgekozen -kapstokwoorden-
 • zelfstandige naamwoorden schrift aanleggen voor de ordening in de taal
 • lettergrepen lopen
 • synoniemen leren
 • vrij schrijven

Rekenen

 • Bijzondere aandacht besteden aan inzichtelijk rekenen (vraag je af wat er tijdens het rekenen gebeurt binnen in het kind, laat het verwoorden)
 • begrippen aanleren/ vullen, ook plus en min, erbij/eraf
 • gebruik visueel materiaal om getallen concreet te maken en te schematiseren, getallen kleien; werken aan vormbewustzijn
 • voorbeeldcijfers tot 10 op tafel
 • werken met getallenlijnen
 • tafelkaart hanteren (tafel van Pythagoras) Het automatiseren levert problemen op.
 • Niet laten automatiseren zonder begrip.

 

Home ] Up ]
Send mail to jpm.voets@orthopedagogiek.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2010 orthopedagogiek.com
Last modified:25/02/2019